Pravidla soutěže Strongest Man 2017

  Obecná ustanovení

  1. Soutěž probíhá během akce SHOW 2017 jako její podprogram 19. 4. 2017 od 17 h.
  2. Účastníkem soutěže se může stát jakýkoliv účastník akce SHOW 2017, který dovršil věku 18 let, řádně vyplnil přihlášku do soutěže Strongest Man 2017 a předal ji nejpozději 15 min před začátkem první disciplíny.
  3. Organizátorem soutěže Strongest Man 2017 je studentský klub Silicon Hill, který je zastoupen garantem soutěže Jakubem Šejnou.
  4. Přihlášením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  5. Studentský klub Silicon Hill si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže Strongest Man 2017 včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
  6. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
  7. Ve sporných případech si klub Silicon Hill zastoupený vedoucím sportovní sekce Jakubem Šejnou vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  8. Soutěžící vykonává jednotlivé disciplíny na vlastní nebezpečí.

  Kategorie

  1. Soutěž Strongest Man bude dělena do těchto kategorií:
   • Muži I – do 75 kg
   • Muži II – 75–90 kg
   • Muži III – nad 90 kg
   • Ženy – bez omezení

  Systém bodování

  1. Počet účastníků v jednotlivých kategoriích není omezen.
  2. Bodováno bude prvních deset míst v každé kategorii podle následující tabulky:
   Pořadí Body Pořadí Body
   1. místo 12 6. místo 4
   2. místo 10 7. místo 3
   3. místo 8 8. místo 2
   4. místo 6 6. místo 1
   5. místo 5 10. místo 0
  3. Po skončení všech disciplín se sečtou body za všechny disciplíny. Vítězem soutěže se stane soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů.
  4. V případě rovnosti počtu bodů jednotlivých účastníku rozhoduje vyšší počet prvních, druhých a třetích míst v jednotlivých disciplínách. Pokud na základě porovnání umístění nelze určit vítěze, bude provedena Bonusová disciplína.
  5. Pokud nějaký soutěžící nedokončí disciplínu (zdravotní nebo časový limit), odmítne podstoupit disciplínu nebo ji v průběhu vzdá, bude za danou disciplínu ohodnocen, jako kdyby skončil poslední.
  6. V případě stejného umístění soutěžících v jednotlivých disciplínách, budou soutěžící ohodnoceni shodně a další místo v pořadí se vynechá.

  Seznam soutěží

  1. Mrtvý tah na maximální váhu
  2. Farmářská chůze
  3. Zdvih nad hlavu
  4. Tažení auta (pouze pro kategorie Muži)
  5. Bonusová disciplína

  Technické podmínky pro soutěže

  • Mrtvý tah na maximální váhu

   1. Soutěžící smí využít pro splnění této disciplíny trhačky, háky, magnesium, pudr, Indulonu (a podobné pomůcky).
   2. Soutěžící má dva pokusy na stanovení maximální váhy, kterou zvedne na jeden výtlak.
   3. Soutěžící může dostat činku ze země nahoru libovolnou technikou, pouze v horní poloze musí mít zamknuté lopatky a propnutá kolena.
   4. Soutěžící nesmí položit činku dříve, než rozhodčí uzná pokus platným.
   5. Soutěžící nahlásí počáteční váhu prvního pokusu dopředu rozhodčímu. Před svými dalšími pokusy nahlásí váhu pokusu nejpozději jednoho soutěžícího před ním.
   6. Soutěžící má na zvládnutí jednoho pokusu jednu minutu. Ta se počítá od doby, kdy dá rozhodčí pokyn k přípravě soutěžícího.
   7. Pořadí soutěžících bude určeno před prvními pokusy na základě předem stanovených vah.
  • Farmářská chůze

   1. Pro splnění této disciplíny soutěžící překoná se závažím nesených v rukou vzdálenost 20 m, kde závaží položí..
   2. Na provedení disciplíny má soutěžící časový limit 45 sekund. Při nesplnění časového limitu se započítává dosažená vzdálenost.
   3. Vítězem této disciplíny se stává nejrychlejší soutěžící, další pořadí je určeno dosaženým časem, popřípadě dosaženou vzdáleností.
   4. Hmotnost činky i se závažím
    • Muži I – 2x 72 kg
    • Muži II – 2x 82 kg
    • Muži III – 2x 92 kg
    • Ženy – 2× 16 kg
  • Zdvih nad hlavu

   1. Tato disciplína se skládá ze dvou částí, a to z výtlaku jednoruční činky nad hlavu a nadhozu činky nad hlavu.
   2. Soutěžící se na pokyn rozhodčího připraví k provedení disciplíny, nejprve pro výtlak jednoruční činky a ihned po provedení i k nadhozu.
   3. Jednoruční činku si soutěžící může oběma rukama dát na rameno a následně ji jednou rukou dotlačit do napnutých kolen nad hlavu, poté se přesune k nadhozu.
   4. Nadhoz bude proveden strongmanským způsobem. Tj. tak, že soutěžící jakýmkoliv způsobem vytlačí činku do napnutých kolen.
   5. Soutěžící v horní poloze vyčká na pokyn rozhodčího o uznání pokusu.
   6. Hmotnosti činek
    • Muži I
     • JČ – 2× 24 kg
     • nadhoz – 2× 60 kg
    • Muži II
     • JČ – 2× 32 kg
     • nadhoz – 2× 75 kg
    • Muži III
     • JČ – 2× 42 kg
     • nadhoz – 2× 90 kg
    • Ženy
     • JČ – 2× 12 kg
     • nadhoz – 2× 30 kg
   7. Vítězem této disciplíny se stane soutěžící, který splní disciplínu v nejkratším čase.
  • Tažení auta

   1. Disciplíny se účastní pouze soutěžící v kategoriích Muži I, Muži II a Muži III.
   2. Úkolem soutěžícího je dostat za pomoci lana automobil z bodu A do bodu B. To znamená, že přední kola se musí dostat za stanovenou čáru.
   3. Hmotnost auta bude přizpůsobena jednotlivým kategoriím.
   4. Vyhrává nejrychlejší závodník. Pokud soutěžící nedotáhneautomobil až do bodu B, počítá se maximální vzdálenost.
   5. Hmotnost automobilu
    • Muži I – samotný automobil s řidičem
    • Muži II – automobil s řidičem a jedním pasažérem
    • Muži III – automobil s řidičem a dvěma pasažéry
  • Bonusová disciplína

   1. Bonusová disciplína bude vyhlášena v případě nerozhodnosti v celkovém umístění soutěžících.
   2. Bonusová disciplína bude provedena formou páky.
   3. Podmínky bonusové disciplíny budou definovány v místě konání soutěže.

  První pomoc

  1. Pro potřeby první pomoci bude využita záchranná služba, která bude zabezpečovat první pomoc na celé akci SHOW.

  Vyhlášení výsledků

  1. Vyhlášení výsledků bude od 4. místa a dále vyhlášeno do 30 minut od skončení posledního pokusu.
  2. První tři místa v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na hlavním pódiu akce SHOW v přestávkách mezi kapelami. Časové rozmezí bude upřesněno na místě.

  Garant soutěže

  1. Garantem soutěže je Jakub Šejna. V případě jakýkoliv dotazů ho kontaktuje na e-mail jakub.sejna@siliconhill.cz.

  Závěrečná ustanovení

  1. V případě porušení pravidel soutěže Strongest Man 2017 bude soutěžící diskvalifikován.
  2. O diskvalifikaci rozhoduje rozhodčí soutěže Strongest Man 2017.
  3. Soutěžící může podat protest proti diskvalifikaci, a to nejpozději do 10 minut předáním písemné formy do rukou jednomu z organizátorů.
  4. O uznání či neuznání diskvalifikace rozhoduje klub Silicon Hill zastoupený Jakubem Šejnou.

  Přílohy

  1. Přihláška do soutěže Strongest Man 2017 ke stažení ZDE.

Poslední aktualizace: 20.03.2017 – Úprava vah ve Farmářské chůzi a Zdvihu nad hlavou pro kategorie Muži I – Muži III